گام های رایتلی شدن با شماره خودت

متقاضی گرامی 
شما می توانید بسادگی و بدون قطعی سرویس، با حفظ شماره تلفن همراه، اپراتور خود را به رایتل تغییر دهید و از خدمات اپراتور پیشگام بهره مند شوید. برای آگاهی از فرآیند انجام کار می توانید به صفحهراهنمای ترابرد شماره تلفن همراه مراجعه فرمایید.

 


                                                                                                                                                      تاریخ: 1395/4/29