ایرانسل رند سبدی (جدید) ایرانسل رند سبدی (جدید)

2 پک موجود

4G 4G

0 پک موجود

4G تعدادی 4G تعدادی

0 پک موجود

3G 3G

0 پک موجود

3G«معمولی» تعدادی 3G«معمولی» تعدادی

0 پک موجود

935 (3G) 935 (3G)

3 پک موجود

935 تعدادی (3G) 935 تعدادی (3G)

2 پک موجود